تماس با سان صفا

همواره آماده مشاوره و راهنمایی شما درباره نمایشگاه های بین المللی صنعت دام و طیور هستیم.

  • تلفن: 66574632-021 و 66571542-021 و 66574574-021 و 66927433-021
  • فکس: 66927436-021
  • ایمیل: sunsafa@rocketmail.com